Ivan Noveský

NEPODAŘILO SE > NEPODAŘILO SE

NEPODAŘILO SE

1995   rozšířit působnost společnosti Gasmeter, s.r.o. kromě Pražské, Jihočeské a Jihomoravské plynárenské i na další krajské distribuční společnosti,
     
1996   přesvědčit vedení plynárenských společností, aby zrealizovali nadčasový projekt IN na dálkové a společné odečty plynoměrů, elektroměrů, apod., 
     
2001   dokončení jmenování  IN předsedou ERÚ, i když vyhrál konkurz, protože odmítl neetickou spolupráci a byl proto označen za nespolehlivou osobu 
    (pomluva definitivně odstraněna v r. 2003, vydáním osvědčení NBÚ na 2. nejvysší stupeň prověrky "TAJNÉ",
     
2002   získat pro ÚZSVM budovu ČKD ve Freyově ulici jako sídlo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), 
    přesvědčit, jako ředitel ÚZSVM, vedení Ministerstva financí, že inventarizace státního majetku a další opatření na zajištění majetku jsou nezbytné, 
     
2003   musel rezignovat na pozici ředitele ÚZSVM, protože odmítal realizovat věci o kterých se domníval, že nejsou v souladu se zákonem nebo se zájmy státu,
     
2004   dokončit vypovězení všech dalších nevýhodných smluv v Národním památkovém ústavu (NPÚ), 
    vyhrát konkurz na GŘ Českého rozhlasu,
     
2005   vyhrát konkurz na  funkci ředitele kanceláře Senátu Parlamentu ČR,
    z osobních důvodů nenastoupil v létě 2005 na  funkci ředitele na MPSV, kterou vyhrál v řádném konkurzu,
    nastoupil v říjnu 2005 nastoupil, jako referent, na MPSV na jiný úsek a byl pověřen zastupováním ředitele odboru financování a správy majetku,
    připravil určitou skupinu o 100 milionů Kč, které získalo navíc MPSV ČR (celkem zisk pro MPSV ČR 180 milionů Kč ), když před schválením vládního usnesení nechal zahrnout do výměny za objekt
    v Lannově ulici, kromě sídla Eurotelu ve Vysočanech i id. 1/2 zámečku Veleslavín za 130 milionů Kč, namísto původního doplatku 30 mil. Kč,
     
2006   dočasně rezignoval 1. 2. 2006, tj. 5 dnů po jmenování ekonomicko-provozním náměstkem GŘ Národního památkového úřadu (NPÚ), kvůli pomluvě pana Ing. Zdeňka Nováka zveřejněné přes ČTK,
    musel podat trestní oznámení na Ing. Zdeňka Nováka, byl očištěn Policií ČR v roce 2006 a definitivně potvrdil Městský soud v Praze pravomocným rozsudkem ze dne 31.8.2009, který konstatoval, 
    že "pomluvy pana Zdeňka Nováka jsou pouze pomluvy a důvody dočasné rezignace Noveského pominuly"
    v létě 2006 vytvořil tehdejší ministr MPSV ČR Nečas a jeho lidé vč. najatých novinářů pomluvu, že výměna byla nevýhodná, pro nesmyslnost pomluvy nechtěla Policie ČR po Noveském ani vysvětlení, 
    nakonec Nečasova skupina falešně nařkla paní Legierskou (bývalou náměstkyni MPSV ĆR a bývalou nadřízenou Noveského), kterou Obvodní soud pro Prahu 2 dne 9.7.2009 v plném rozsahu    
    osvobodil od všech nařčení. Soud konstatoval, že paní náměstkyně Legierská, stejně jako její lidé, tj. včetně Noveského, vždy jednala s péčí řádného hospodáře a předseda soudu v teleizi  
    konstatoval, že to byl pouze politický proces. Soud také konstatoval, že trestní oznámení na paní Legierskou mohlo mít za cíl zakrýt trestnou činnost oznamovatelů, 
     
2008   tiskový mluvčí MPSV ČR Sezemský objednával články proti probíhajícímu pilotnímu projektu MPSV Dost dobrá šance a proti Noveskému a spol. COFET (např. článek v časopisu Týdnu), 
    nepodařilo se zrealizovat otevřenou VZ ESF a MPSV "Lektoři finanční gramotnosti" pro 350 lektorů (69 tis. Kč za 1 lektora), protože ministr Nečas v rozporu se zákonem zrušil tuto otevřenou VZ v říjnu 2008, 
    nepodařilo se vyhrát v listopadu 2008 otevřenou VZ na realizaci projektu ESF a MPSV "Školení FŘ"  250 zaměstnanců FŘ (96 tis. Kč za 1 proškoleného), kterou prosadil ministr Nečas,
    nepodařilo se prosadit pokračování v úspěšném řešení dlouhodobé nezaměstnanosti dle pilotního projektu DDŠ, protože MPSV ČR zatajilo informace o úspěšné realizaci pilotního projektu vč. auditu
    před Bruselem, stejně jako MPSV ČR utajilo před Bruselem i ekonomickou návratnost projektu 499 mil. Kč oproti fakturaci 146 milionů Kč,
    přes veškeré veřejné přísliby odborníků z MPSV ČR pokračovat ve finanční gramotnosti byla finanční gramotnost na pokyn tehdejšího ministra Nečase dána na neoficiální černou listinu MPSV ČR, stejně jako
    Noveský a jím v té době řízená společnost COFET,
     
2009   v rozporu se zákonem zahrnul ÚOHS společnost COFET jako účastníka správních řízení ÚOHS s MPSV a opakovaně s použitím novinářů (aktuálně, apod.) on-line oznamoval nezákonná rozhodnutí
    ÚOHS, která byla až následně doručována MPSV (poškození společnosti COFET porušením zákona ze strany ÚOHS, pravomocně odstranil Krajský soud v Brně 6.10.2011 a 25.11.2011),
    na jaře opakované kontroly společnosti COFET a projektu DDŠ specializovanými útvary finančních úřadů, apod. a to na přímý pokyn "zezhora",
    19.5. 2009 byly bývalým ministrem Nečasem a paní Bártovou z Aktuálně.cz vytvořeny nové pomluvy (spojení Noveského se sociální demokracií, předražená zakázka, apod. - poslední pravomocné
    rozsudky potvrzující, že všechny smyšlenky pana Nečase a paní Bártové jsou pouhé pomluvy, jsou z listopadu 2011), 
    prosadit u MV ČR pilotní projekt "Vrácení sociálně vyloučených občanů a občanů ze sociálně vyloučených lokalit na trh práce" a projekty na vzdělávání policistů, apod.
     
2011   z důvodu embarga předsedy vlády Nečase na Noveského, musel na počátku roku úplně rezignovat na řízení společnosti COFET, aby ji dále neohrožoval svojí přítomností,  
    vybrat schopné a poctivé nové vedení společnosti, kterému v březnu předal vedení konsolidované a oddlužené společnosti COFET po navýšení základního kapitálu,
    zrealizovat v rámci probíhajících regionálních individuálních projektů na ÚP pilotní podprojekt Publicita, kterým se měly ověřit schopnosti několika stovek účastníků projektů a osobně je zapojit 
    a zainteresovat na výsledku publicity projektů formou zaměstnání,
    přesvědčit vedení MPSV ČR o nutnosti realizace připravených projektů, zejména o nutnosti realizace projektu předjednaného s německou stranou "Systémové řešení nezaměstnanosti klientů  
    dlouhodobě evidovaných na ÚP na německém trhu práce"   a např. projektu "další dost dobrá šance", který měl zaměstnat 2.000 dlouhodobě nezaměstnaných,
     
2012   ministr školství pan Fiala zrušil otevřenou VZ "Etika a občan", z důvodu změny priorit, protože oficiálně dle vyjádření PM Fialy "etika a občan nejsou prioritou MŠMT ČR a celé Nečasovy vlády", 
    neoficiálně dle vyjádření ředitele odbrou: "COFET nesmí vyhrát žádnou VZ, i když ho již Noveský neřídí",
    ministr školství pan Fiala proto zrušil další otevřenou VZ "Podpora mateřských škol", paradoxně přesně se stejným zdůvodněním, na základě kterého byla tato otevřená VZ vypsána,
     
2013   realizovat dle rozhodnutí ÚOHS otevřenou VZ ESF a ÚP "Absolventi a praxe", protože ji ÚP zrušil z důvodu nezákonného použití projektových peněz na jiný projekt a z důvodu údajně malého počtu,
    nezaměstnaných absolventů v MSK, kteří mohli být zaměstnáni i na úřadech práce,
    přesvědčit MPSV a MV ČR o potřebnosti projektu "Sociální mapa ČR- Absolventi pro svoji budoucnost", který měl zaměstnat 1.200 absolventů a s jejich pomocí zajistit šetření sociální ,
    bytové a další u příjemců sociálních a dalších dávek, vč. odhalení vč. odhalení bezpečnostních rizik v celé ČR (zasláno ministrovi MPSV a MV v červenci 2013),
    přesvědčit ÚP o potřebnosti projektu "Moderní evropský úředník", který měl proškolit 3.000 absolventů v ČR a v Bruselu a trvale zaměstnat 1.000 absolventů v Karlovarském a Ústeckém,
    přesvědčit MPSV a MPO o potřebnosti pilotních projektů "Kurzarbeit" pro oživení ekonomiky, "Absolventi na hrady a zámky", který měl zaměstnat 1000 absolventů v celé ČR, a dalších,
    majoritnímu akcionáři spol. COFET a jeho zmocněnci se nepodařilo vybrat schopného a poctivého předsedu představenstva a GŘ,
     
2014   kvůli trestnému činu pomluvy spáchanému paní Bártovou z MF Dnes byl odvolán 6.3.2014 z funkce ředitele odboru hospodářské správy Úřadu vlády ČR, kam byl jmenován 6.1.2014,
    musel podat trestní oznámení na paní Bártovou a MF DNES, která vědomě šířila nepravdivé informace (pomluva dle §184 tr.z.) a učinit další kroky k očištění jména od pomluv,  
    majoritnímu akcionáři spol. COFET a jeho zmocněnci se opět nepodařilo vybrat schopného a poctivého předsedu představenstva a GŘ a stabilizovat společnost,
    nebyl zvolen do Senátu za volební okrsek 24,

 

Copyright 2005-2014 Ivan Noveský | ivan@novesky.cz

<< zpět |  vytisknout stránku